Logo

FOLLOW US ON

profilo01

Tento přehled shrnuje filosofii a profesní cestu morena faganella, který vymyslel značku „sani“. moreno zbožňuje gelato a je neunavitelný hledač italských kulinářských pokladů.

This review summarizes the philosophy and career path morena faganella who coined the brand, “sani”. moreno loves gelato and a tireless seeker of Italian culinary treasures.

kulinářských pokladů.

Poté, co prozkoumal a ochutnal nejlepší italské ovoce, zvláště pak to benátské, nezbývalo nic jiného, než ho zpracovat jako „gelato“.

Plody, které použil, jsou dokonalou kombinací tradice a kultury nejen benátské, ale celé Itálie. Již od dob Marca Pola, se benátský lid snažil, aby si ho celý svět vážil skrze kulturu a tradici, což všechny národy milovaly a uměly ocenit.

Slovo „SANI“ znamená „být zdravý, těšit se dobrému zdraví, být ve formě“. Ale v bellunském nářečí je to pozdrav. Místní lidé se zdraví slovem „SANI“ což znamená „přeji ti, aby ti bylo dobře, aby si zůstal zdravý“. Existuje tedy dvojí význam, který spojuje chutné a zdravé gelato a původ Morena Faganella, který pochází z Belluna.

Moreno Faganello: „Když zákazník vstoupí do mojí „gelaterie“, vždy pozoruji jeho reakce. Existuje nerozhodný zákazník, který zůstane oslněn širokým výběrem a přírodními barvami. Oddaný zákazník, který jde rovnou ke své oblíbené příchuti, a nakonec zvědavý zákazník, který nás žádá o radu.

Pokaždé zažívám radost a cítím velkou hrdost, když je vidím, jak ochutnávají první sousto, a jak se jim „gelato“ pomaličku rozpouští na jazyku a uvolňuje všechny svoje složky.

Vím, že se příště vrátí s úsměvem na rtech, protože moje „gelato“ přináší radost a pohodu, jinými slovy „dolce vita“.

Všem svým Tento přehled shrnuje filosofii a profesní cestu Morena Faganella, který vymyslel značku „SANI“. Moreno zbožňuje gelato a je neunavitelný hledač italských přátelům chci nabídnout visuální zážitek s chutí a vzrušením, ve kterém se všechny složky harmonicky snoubí, aby jim zprostředkovaly okamžik štěstí.  Jednoduše dobré, čerstvé a lehce stravitelná je moje „gelato“. Neobsahuje hydrogenované rostlinné tuky, má snížený kalorický obsah a snaží se vyjít vstříc požadavkům všech zákazníků. Chci udělat z tradice a ryzosti opravdový kvalitní zážitek.

Vyrostl jsem v Itálii mezi „gelatem“ a dorty, které dělal můj tatínek, ale zvědavost a chuť vidět svět, mě dostaly do zahraničí, aby tam dozrály moje zkušenosti: viděl jsem Německo, Rakousko a nakonec Českou republiku.

„Abych mohl za všech okolností nabídnout pouze to nejlepší a to nejen ve spolupráci s italskými podniky, ale také díky českým firmám, které nabízejí výrobky na stejné úrovni, bylo zapotřebí roky každodenních pokusů, které vedly k dosažení dokonalosti u každého jednotlivého receptu.“

Od roku 2008 jsem v Praze a snažím se svým přátelům zprostředkovat lásku k pravé italské zmrzlině. Když učím svoje spolupracovníky řemeslu, technikám vážení, když jim vysvětluji moje receptury a jejich tajemství, vím, že do českého prostředí přináším jedinečnou záležitost. A vždy to dělám s nadšením a vášní, protože já miluji svoji práci.

Když vysvětluji kolik píle a obětí je třeba k tomu, aby zmrzlinář odvedl dobrou práci, mojí přátelé mi vždycky udiveně říkají: „Pro nás to byla jenom kulička zmrzliny, nemysleli jsme si, že by za tím bylo tolik práce.“

Je jednoduché říct „ GELATO ITALIANO“… ale je nutné se v itálii narodit!

After exploring and tasting the best Italian fruits, especially a Venetian, he had no other way than to process it as a “gelato”.
Fruits, which he used, are the perfect combination of tradition and culture not only Venetian, but throughout Italy. since the days of Marco Polo, the Venetian people tried to get him weighed the world through culture and tradition, which all peoples knew how to love and appreciate.
The word “SANI” means healthy, enjoy good health, to be in shape. But in dialect Belluno’s greeting. people with health word “SANI” which means “I wish you to be good to stay healthy.” There is therefore a double meaning, which combines tasty and healthy gelato and origin Moreno Faganello, who is from Belluno.

Moreno Faganello: “When a customer enters my” gelaterie “, always watching his reaction. There are indecisive customer who remain dazzled by a wide variety of natural colors. Dedicated customer that goes straight to your favorite flavor and then a curious customer who asks us for advice. every time I experience joy and I feel great pride when I see them taste the first bite, and how it “gelato” slowly melts on the tongue, releasing all of its constituents.

I know that the next time you come back with a smile because my “gelato” brings joy and well-being, in other words, the “dolce vita”. I want all my friends to offer a visual experience with flavor and excitement, in which all components blend harmoniously to mediate them a moment of happiness. simply good, fresh and easily digestible is my “gelato”. does not contain hydrogenated vegetable fats, has a reduced calorie content and trying to meet the demands of all customers. I want to make a tradition and purity of true quality experience.

I grew up in Italy between gelato and cakes that made my dad, but curiosity and a desire to see the world, I got to abroad to have matured, my experience: I saw in Germany, Austria and the Czech Republic eventually. “I can at all times to offer only the best not only in cooperation with Italian companies, but also thanks to Czech companies that offer products at the same level would require years of daily experiments that led to the pursuit of excellence in each recipe.”

Since 2008 I was in Prague, and I try to convey my friends love the real Italian ice cream. When I teach my colleagues craft, weighing techniques, when they explain my recipes and their secrets, know that in the Czech environment bring a unique affair. and always I am doing it with enthusiasm and passion because I love my job.
he explains how much hard work and sacrifice it takes to make the ice cream did a good job, my friends always puzzled me say: “For us it was just a ball of ice cream, we did not think that it would have been so much work.”
it is easy to say “gelato italiano” … but it must be born in Italy!